IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2018) , 2019

Evaluating Multi-Dimensional Visualizations for Understanding Fuzzy Clusters

Ying Zhao, Feng Luo, Minghui Chen, Yingchao Wang, Jiazhi Xia, Fangfang Zhou, Yunhai Wang, Yi Chen, Wei Chen
Copyright © IDEAS Lab 2021
Shandong Univeristy, Qingdao, China
Visitor Map powered by ClustrMaps